WIE ZIJN WE

Het adres van onze website is www.jorissen-law.be. Wij zijn een internationaal advocatennetwerk die bijzonder aandacht hecht aan Uw privacy.

U zult meer informatie vinden over de manier waarop wij Uw privacy respecteren en Uw persoonsgegevens verwerken onder deze pagina.

HOE WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm vaan een elektronisch- en/of papierdossier, onder de verantwoordelijkheid van Uw advocaat, die alle nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te garanderen.

Indien Uw gegevens gedeeld moeten worden voor de behandeling van Uw dossier, dan gebeurt dit met een beveiligde elektronische uitwisselingssysteem en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, met het elektronisch systeem edeposit/DPA of een ander vergelijkbaar systeem.

Uw gegevens worden opgeslagen voor de tijdsduur van de behandeling van Uw dossier. Als Uw dossier wordt afgesloten, worden Uw gegevens opgeslagen voor een tijdsduur van maximum 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de tussenkomst van Uw advocaat, om het toe te laten zijn plichten na te leven, namelijk op vlak van aansprakelijkheid.

WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD, WELKE GEGEVENS, WIE IS VERANTWOORDELIJK HIERVOOR

In het kader van de opdracht die U wenst toe te vertrouwen aan Uw advocaat, moet deze een aantal gegevens verzamelen in verband met U, om de taken verbonden aan deze opdracht te kunnen uitvoeren, die precies opgesomd zijn in het forumlier die U voorgelegd zal worden voor ondertekening bij het begin van onze contractuele relatie.

Uw verzamelde gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor een andere opdracht die noodzakelijkerwijze nauw verbonden is met de taken opgesomd in pagina 2 van voormeld document.

De verzamelde gegevens zijn Uw identiteit, Uw briefwisselings- en facturatieadres, alsook alle gegevens nodig voor de uitvoering van de taken opgesomd in pagina 2 van het formulier. Die gegevens kunnen, als dit nodig is voor de behandeling van Uw dossier, gevoelige gegevens zijn, zoals medische beelden, laboratoriumverslagen, gegevens van biologische monsters, brieven en verslagen opgesteld door Uw behandelende artsen of nog gegevens betreffende Uw ras, Uw seksuele oriëntatie, Uw vakbondslidmaatschap of Uw religieuze of filosofische geloven of andere.

Die gegevens worden verzameld en gebruikt met Uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving over de gegevensbescherming. Zelfs als U beslist om geen toestemming te geven, zal Uw advocaat Uw dossier behandelen in de beste mogelijke mate.

Uw advocaat Mr Ilian GUEORGUIEV is verantwoordelijk voor Uw gegevens. U kunt bij hem terecht voor alle vragen die U nuttig acht betreffende Uw gegevens en hun bescherming.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS

De leden van het kantoor van Mr Ilian GUEORGUIEV zullen toegang hebben tot Uw dossier om het te kunnen behandelen.

Als dit nodig is voor de behandeling van Uw dossier zal dit toestemmingsformulier Uw advocaat toelaten om alle gegevens van Uw dossier te delen met andere advocaten en deelnemers van de gerechtelijke wereld.

Als de behandeling van Uw dossier anders dan in België moet geschieden, doch binnen de Europese Unie (EU), en als U en Uw advocaat akkoord zijn, kunnen Uw gegevens verzameld door Uw advocaat gedeeld worden met andere beroepsjuristen van andere EU landen. Uw advocaat kan U verder inlichten over de beroepsjurist(en) die Uw dossier zullen behandelen in het betrokken land.

WELKE ZIJN UW RECHTEN

U hebt het recht om Uw toestemming voor de verwerkeng en de uitwisseling van Uw gegevens te geven of in te trekken.

Als U vandaag toestemt om Uw gegevens te geven en dat zij verwerkt worden in het kader van Uw dossier, kunt U te allen tijde Uw toestemming intrekken. In dit geval zal Uw advocaat uitleggen hoe Uw gegevens verwijderd zullen worden van Uw dossier. Het is echter mogelijk dat sommige gegevens niet kunnen worden verwijderd, namelijk de gegevens die gebruikt werden om een rechtsvordering in te dienen dan wel Uw rechten in rechte te verdedigen.

U hebt het recht om te vragen welke U betreffende informatie opgeslagen wordt en om aanpassingen te vragen als deze informatie verkeerd is.

U hebt het recht om alle U betreffende informatie die opgeslagen werd, in een overdraagbaar en leesbaar formaat te ontvangen.

Uw advocaat die Uw gegevens rechtstreeks verzamelt is verantwoordelijk voor deze gegevens.

Uw advocaat heeft de plicht om zich ervan te vergewissen dat Uw gegevens in alle veiligheid verwerkt worden en om U te verwittigen als de veiligheid van Uw gegevens niet gegarandeerd is.

Als U zich zorgen maakt over de manier waarop Uw gegevens behandeld worden, kunt U terecht bij Uw advocaat of bij de Commission de la protection de la vie privée : Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Tél. : 02/274 48 00 of commission@privacycommission.be

CLIËNTENDATABANK

U kunt ons ook laten weten of U gecontacteerd wenst te worden in het kader van informatieactiviteiten georganiseerd door Uw advocaat of om een nieuwbrief van het kantoor te ontvangen.